Công tác vận chuyển xe Lexus mới được thực hiện như thế nào ?